Економічні системи

Дата: 15.05.2014

		

Типи та еволюція економічних систем

Людству
відомі різні економічні системи, які сформувалися у процесі тривалого
історичного розвитку. їх можна класифікувати за відповідними критеріями.
Найпоширенішою в економічній науці є класифікація економічних систем за двома
ознаками:


за формою власності на засоби виробництва;


за способом управління господарською діяльністю.

На
основі цих ознак розрізняють такі типи економічних систем: традиційну,
ринкову, командну, змішану.

Традиційна економічна система панувала в минулому, і зараз деякі її
риси властиві слаборозвинутим країнам. Вона характеризується багатоукладністю
економіки, збереженням натурально-общинних форм господарювання, відсталою
технікою, широким застосуванням ручної праці, нерозвиненою інфраструктурою,
найпростішими формами організації праці і виробництва, бідністю населення. На
соціально-економічні процеси значний вплив справляють освячені століттями традиції
та звичаї, релігійні та культові цінності, кастовий і соціальний поділ
населення. У сучасних умовах країни з традиційною економікою потерпають від
засилля іноземного капіталу і надмірно активного перерозподілу національного
доходу державою.

Традиційна система

У економічно
слаборозвинутих країнах існує традиційна економічна система. Цей тип
економічної системи базується на відсталій технології, широкому поширенні
ручної праці, багатоукладності економіки.

Багатоукладність
економіки означає існування при даній економічній системі різних форм
господарювання. Зберігаються в ряді країн натурально-громадські форми,
засновані на громадському господарюванні і натуральних формах розподілу
створеного продукту. Величезне значення має дрібне виробництво. Воно засноване
на приватній власності на виробничих ресурсах і особистій праці їх власника. У
країнах з традиційною системою дрібне виробництво представлене численними
селянськими і ремісничими господарствами, які домінують в економіці.

В умовах
відносно слабо розвиненого національного підприємництва величезну роль в
економіці таких країн часто грає іноземний капітал.

У житті
суспільства переважають освітлені віками традиції і звичаї, релігійні культурні
цінності, кастовий і становий розподіл, стримуючи соціально-економічний
прогрес.

Рішення
ключових економічних задач має специфічні особливості в рамках різних укладів.
Для традиційної системи характерна така особливість — активна роль держави.
Перерозподіляючи через бюджет значну частину національного прибутку, держава
направляє засоби на розвиток інфраструктури і надання соціальної підтримки
найбіднішим верствам населення.

Ринкова економічна система (економіка капіталізму вільної конкуренції)
характеризується пануванням приватної власності на інвестиційні ресурси, передбачає
функціонування великої кількості діючих виробників і покупців товарів, свободу
вибору підприємницької діяльності, особисту свободу всіх економічних суб’єктів,
однаковий доступ їх до ресурсів, науково-технічних досягнень, інформації. Всі
макро- та мікроекономічні процеси (розподіл ресурсів, ціноутворення, створення
доходів тощо) регулюються ринковим механізмом на основі вільної конкуренції.
Втручання держави в економічні процеси мінімальне і виважене. Усі економічні
рішення приймаються ринковими суб’єктами самостійно на свій страх і ризик.

Ринкова
економіка вільної конкуренції проіснувала приблизно до першої третини XX ст.

Командна економічна система базується на пануванні державної
власності, одержавленні та монополізації народного господарства, жорсткому,
централізованому директивному плануванні виробництва і розподілі ресурсів,
відсутності реальних товарно-грошових відносин, конкуренції і вільного
ціноутворення. їй притаманні висока затратність виробництва, несприйнятливість
до НТП, зрівняльний розподіл результатів виробництва, відсутність матеріальних
стимулів до ефективної пращ, хронічний дефіцит (особливо товарів народного
споживання) тощо. Усе це ознаки недостатньої життєздатності командної системи,
які закономірно призвели її до кризи, а потім і розпаду.

Командна
економіка існувала у колишньому Радянському Союзі та соціалістичних країнах
Східної Європи й Азії.

Адміністративно-командна
система (централізовано-планова)

Ця система
панувала раніше в СРСР, країнах східної Європи і ряді азіатських держав.

Характерними
рисами АКС є суспільна (а в реальності державна) власність практично на всі
економічні ресурси, монополізація і бюрократизація економіки в специфічних
формах, централізоване економічне планування як основа господарського
механізму.

Господарський
механізм АКС має ряд особливостей. Він передбачає, по-перше, безпосереднє
управління всіма підприємствами з єдиного центру вищих ешелонів державної
влади, що зводить на нівець самостійність господарських суб’єктів. По-друге,
держава повністю контролює виробництво і розподіл продукції, внаслідок чого
виключаються вільні ринкові взаємозв’язки між окремими господарствами.
По-третє, державний апарат керує господарською діяльністю з допомогою,
переважно, адміністративно-командних методів, що підриває матеріальну
зацікавленість в результатах праці.

Повне
одержавлення господарства викликає небачену за своїми масштабами монополізацію
виробництва і збуту продукції. Гігантські монополії, що затвердилися у всіх
областях народного господарства і що підтримуються міністерствами і
відомствами, при відсутності конкуренції не піклуються про впровадження новинок
техніки і технології. Для дефіцитної економіки, що породжується монополією
характерна відсутність нормальних матеріальних і людських резервів на випадок
порушення збалансованості господарства.

У країнах з
АКС вирішення загальноекономічних задач мало свої специфічні особливості.
Відповідно до пануючих ідеологічних установок завдання визначення обсягу і
структури продукції вважалися дуже серйозними і відповідальними щоб передати їх
рішення саме безпосереднім виробникам — промисловим підприємствам, радгоспам і
колгоспам.

Централізований
розподіл матеріальних благ, трудових і фінансових ресурсів здійснювався без
участі безпосередніх виробників і споживачів, у відповідності із зазделегідь
вибраними як «» суспільні«» цілями і критеріями, на основі централізованого
планування. Значна частина ресурсів відповідно до пануючих ідеологічних
установок прямувала на розвиток військово-промислового комплексу.

Відмінною
особливістю розподілу продукції в АКС було привілейоване положення
партійно-державної еліти.

Змішана економічна система є адекватною формою функціонування сучасних розвинутих
країн і характеризується такими рисами:

1)
високим рівнем розвитку продуктивних сил і наявністю розвинутої ринкової
інфраструктури суспільства;

2)
різноманітністю (плюралізмом) форм власності й рівноправним функціонуванням
різних господарюючих суб’єктів (приватних, колективних, корпоративних,
державних);

3)
оптимальним поєднанням ринкового механізму з державними методами регулюванням
економіки, які органічно переплітаються і доповнюють один одного;

4)
орієнтацією на посилення соціальної спрямованості розвитку економіки.
Збільшуються затрати на освіту, медичне обслуговування, створюються державні й
приватні фонди соціального страхування та соціального забезпечення населення
тощо.

Дослідження
закономірностей і ступенів розвитку суспільства є винятково важливою проблемою
для науки та суспільної практики. Без цього не можна зрозуміти складні соціально-економічні
процеси руху людства до вершин цивілізації.

Вчені-економісти
минулого і сучасності по-різному трактують сутність та особливості історичного
розвитку суспільства. Найбільшого поширення набули формаційний і
цивілізаційний
підходи до розуміння періодізації процесу економічного
розвитку людського суспільства.

Змішана
економічна система

Змішаною ек.
системою ми можемо назвати таку систему, в якій перемішуються властивості всіх
трьох вище перелічених систем в приблизно рівних пропорціях. Взагалі якщо
подивитися на Україну, то ми побачимо, що у нас збирають податки — це з
адміністративно-командної системи, більшість саджають картоплю просто тому, що
так треба — це з традиційної системи, приватна власність — це з ринкової
системи. Але звичайно (наприклад США) країна більше дотримується принципів, які
належать до однієї ек. системи (ринкової), хоч елементи інших систем присутні.
У такому випадку ми відносимо ек. систему до переважаючої ( тобто в США ринкова
ек. система).

Економічні
системи та їх класифікація

Економічна система — це сукупність взаємопов’язаних і певним чином
упорядкованих елементів економіки.

Основним
соціально-економічним критерієм типологізації економічних систем у радянській
марксистській економічній літературі 70—90-х років був спосіб поєднання
виробників із засобами виробництва, або панівна форма власності на засоби
виробництва.

Економічну
систему у той час трактували як: 1) систему економічних відносин; 2) сукупність
продуктивних сил і виробничих відносин, тобто спосіб виробництва; 3) спосіб
виробництва і внутрішньо притаманний йому механізм господарювання на певному
етапі розвитку; 4) сукупність усіх видів господарської діяльності суспільства,
яка здійснюється у формах певних виробничих відносин і соціальних інститутів;

5)
конкретно-історичну форму існування і вияву виробничих відносин разом з
притаманними їй формами організації виробництва й управління у певній країні і
на даному етапі суспільного розвитку; 6) поняття, тотожне «економіці»
в цілому.

Як
бачимо, незважаючи на багатоманітність трактувань, усі вони виходять з визнання
головним системо-утворюючим фактором і основою «економічної системи»
відносин власності на засоби виробництва. Еволюція ж економічних систем
відбувається відповідно до розв’язання основної економічної суперечності: між
новими продуктивними силами і організаційно-економічними відносинами, з одного
боку, та існуючою формою власності — з другого. З утвердженням нової форми
власності змінюється весь економічний базис суспільства і надбудова, яка йому
відповідає. В результаті виділяють: первісний лад (примітивний колективізм);
феодалізм; капіталізм; комунізм (соціалізм). Це є формаційний підхід до
економічних систем.

Сучасні
немарксистські концепції не відмовляються від побудови «економічних
систем» залежно від інститутів власності. Однак дослідження обов’язково
доповнюються проблемою задоволення зростаючих потреб людей в умовах відносно
обмежених природних та інших ресурсів, тобто проблемою ефективного суспільного
виробництва. Вона конкретизується у низці фундаментальних економічних питань:
що виробляти? як виробляти? для кого виробляти? чи здатне виробництво
адаптуватися до змін у споживчому попиті, постачанні ресурсів, технології тощо?

Інакше
кажучи, критерієм класифікації економічних систем виступає механізм координації
(регулювання, управління) економічної діяльності суспільства. Це функціональний
підхід до економічних систем.

Наприклад,
у структурно-управлінських визначеннях економічну систему розглядають як
соціально створений механізм для прийняття економічних рішень (що, як, для
кого) у трьох ключових сферах: виробництві, споживанні й розподілі. Отже, під
економічною системою розуміють саме механізм управління, а еволюція економічних
систем означає його зміни та вдосконалення.

Автори
мотиваційних (цільових) визначень економічної системи виходять з того, що
сучасне суспільство в економічній сфері реалізує багато цілей, зокрема,
досягнення повної зайнятості, певних темпів економічного зростання,
справедливого розподілу доходів. Отже, економічна система є механізмом
координації економічної діяльності заради досягнення головної, кінцевої мети
суспільства.

В
інституційно-соціологічних визначеннях економічну систему характеризують як
комплекс економічних відносин між господарськими одиницями (домашніми
господарствами, фірмами, профспілками) та економічними агентами (працівниками,
споживачами, підприємцями), що розвиваються завдяки певній сукупності
економічних, соціальних, політичних, культурних та інших інститутів. Останні й
вирішують, що, як і для кого виробляти. Еволюція економічних систем при цьому
відбувається під впливом змін у політико-правових інституціях,
соціально-культурних потребах населення, в техніко-економічній базі
суспільства.

Самостійним
критерієм типологізації економічних систем у сучасній економічній теорії
вважають також ступінь індустріально-економічного розвитку, який визначає
відповідний етап розвитку суспільства: доіндустріальне суспільство —
індустріальне суспільство — постіндустріальне суспільство.

Більш
змістовно специфіку кожного етапу визначають особливості продуктивних сил,
насамперед засобів виробництва (ручні знаряддя праці — машини — інформатика),
та провідного сектора економіки (землеробство — індустрія — наука), а також тип
обумовленості суспільної поведінки і тип суспільної людини. Згідно з цим
критерієм етапи розвитку суспільства мають такий вигляд: 1) доекономічне
(традиційне) суспільство патріархальних людей з патріархальними традиціями та
позаекономічним примусом до праці; 2) економічне суспільство економічних людей
з матеріальними (грошовими) стимулами до праці; 3) постекономічне суспільство,
яке задовольняє потреби творчого розвитку творчої людини.

Залежно
від рівня продуктивних сил, динаміки процесів нагромадження та рівня
споживання, побудовано теорію стадій економічного зростання У. Ростоу. Згідно з
нею розвиток суспільства від традиційної до індустріальної економіки
відбувається у такій послідовності: традиційне суспільство; перехідне
суспільство, в якому закладаються основи перетворень; суспільство, яке зазнає
процесу зрушень; суспільство, що визріває; суспільство, яке досягло високого
рівня масового споживання.

З
початку 60-х років XX ст. концепція постіндустріального суспільства дістала
багато конкретних назв. Серед них такі: «суспільство третьої хвилі»
О. Тоффлера, «інформаційне суспільство» І. Массуди, «суспільство
інформатики і високої технології« Дж. Несбіта, »суспільство
послуг« Ж. Фурастьє, »суспільство нового гуманізму» А. Печчеї,
«суспільство пост матеріальних цінностей» Р. Інглехарта та ін.

Існують
також класифікації економічних систем залежно від розвитку цивілізації. Така
економічна система включає дію не тільки економічних (внутрішніх), а й таких
неекономічних (зовнішніх стосовно економіки) елементів, як соціокультурні
(національні, релігійні, етичні і т. ін.), соціально-політичні (цінності
демократії, правової держави тощо), постекономічні (соціально-творчі,
комунікативні), природно-кліматичні, географічні та інші фактори. Особливістю
цивілізаційного підходу до економічних систем є багатомірність аналізу та
численність критеріїв, які не мають вузько-економічних вимірів.

Різними
є й визначення економічних систем, наприклад:


доіндустріальна (традиційна) цивілізація, індустріальна (економічна)
цивілізація, постіндустріальна (постекономічна) цивілізація;


традиційна (патріархальна, авторитарна) цивілізація і ліберальна (ринкова,
демократична) цивілізація;


шлях до «єдиної світової цивілізації» та інші.

Класифікація економічних систем суспільстваВажливим питанням є класифікація економічних систем.Економічна система — складне, багатоструктурне соціально-економічне явище.В економічній літературі визначають різні моделі, типи економічних систем.Класифікація їх залежить від різних критеріїв. Головними з них є домінуюча форма власності, технологічний спосіб виробництва, спосіб управління і координації економічної діяльності тощо.Поділ економічних систем за переліченими ознаками є певною мірою умовним. Наприклад, поширеною є класифікація економічних систем за технологічним способом виробництва, рівнем розвитку продуктивних сил. Розрізняють:доіндустріальне суспільство — економічну систему, в якій домінує ручна праця та натурально сільскогосподарське господарство;індустріальне суспільство, основою якого є машинна праця;постіндустріальне суспільство, що грунтується на автоматизованій праці, оснащеній комп«ютерною інформацією.Однак ці системи суттєво розрізняються і механізмом господарювання, і домінуючим об»єктом власності, і різноманітністю суб«єктів економічної діяльності.В сучасних курсах по економічній теорії економічні системи поділяють на:система вільного або чистого ринкуадміністративно-командна систематрадиційна системазмішана системаСистема вільного, або чистого ринку — це така економічна система, в якій держава здійснює найменше регулювання економічних процесів, а вільна конкуренція та ринкове соморегулювання досягають найбільшого розповсюдження.Така економічна система існувала в розвинених країнах світу приблизно з другої половини 18 ст. до кінця 19 – початку 20 ст.Основні характеристики системи вільного ринку:Приватна власність. Здійснюється право недержавної, приватної власності на економічні ресурси – капітал, землю, природні ресурси. Причому значна частина материальних ресурсів знаходиться у приватній власності.Вільне підприємництво. Окремі групм людей за своєю ініціативою виступають в якості вільних підприємців, які беруть на себе функцію організації економічних сил: вони мобілізують необхідні ресурси, організують виробництво та реалізацію вироблених товарів. Вони повністю приймають на себе господарський ризик, який є неминучим, так як ніхто заздалегидь не може знати, чи буде проданий товар, яка буде ціна його реалізації. Вільне підприємництво становиться масовим явищем, воно забезпечує більшу частину вироблення національного продукта.Особистий інтерес. Економічні суб’єкти діють згідно зі своїми особистими інтересами. Прагнення найкращим чином реалізувати особистий інтерес є основним мотивом економічних вчинків. Кожний прагне максимізувати свій доход: підприємець – прибуток, найманий робітник – заробітну плату, землевласник – орендну плату та ін.“Невидима рука”. За А. Смітом існує “невидима світу рука”, яка спрямовує індивідуальну поведінку, особисті інтереси до суспільних цілей, до задоволення потреб інших економічних суб’єктів. “Невидима рука” – це ринок, як координаційний механізм, зі своїми елементами: попитом, пропозицією, ціною. В попиті проявляються наміри споживачів, в пропозиції – можливості та бажання виробників, ціна – інструмент погодження їх рішень та дій. За допомогою взаємодії цих елементів передаються та узгоджуються рішення виробників та споживачів. Це саморегульована система, яка не потребує ніякого втручання. Вільна конкуренція. Вона припускає наявність багатьох незалежних як продавців, так і покупців кожного ресурсу та кінцевого товару або послуги. Кожний з цих економічних суб’єктів сам по собі не взмозі вплинути на ціну, за якою реалізується той чи інший товар.Мінімальне державне втручання. Державне втручання в економіку в основному обмежується захистом приватної власності та формуванням правового середовища діяльності економічних суб’єктів через закони, укази, постанови.Централізовано – планова економіка — це економічна система, в якій основні економічні рішення приймаються державою, що бере на себе функції організатора економічної діяльності суспільства.Основні риси централізовано – планової економіки:Жорстка централізація в розподілі ресурсів та результатів діяльності.Якщо в умовах ринку ресурси між різними сферами діяльності розподіляються головним чином через ринковий механізм взаємозв’язків виробників та споживачів, який утворюють попит, пропозиція, ціна, то в командній системі цю роль на себе бере держава. Також відбувається і з кінцевими товарами.Державна власність. Т.я. держава є власником більшої частини суспільного багатства, вона має можливість реально розпоряджатися їм згідно зі своїми цілями. Державна власність вважалася загальнонародною, що призводило до гіпертрофованого централізму в управлінні економікою з боку держави. Це зумовлювало розмежування інтересів у суспільстві, підрив матеріальної заінтересованості, утворення адекватного апарату управління, його всевладдя і згортання демократії.Недопущення приватного підприємництва. Ініціативу в організації економічного життя бере на себе держава. Виступаючи монопольним організатором економічних сил, держава намагається максимально залучити у виробництво всі наявні ресурси, в тому числі трудові, не зупиняясь також перед використанням заходів примушення.Традиційна система існує в слаборозвинених країнах. Цей тип економічної системи базується на відсталих технологіях, широкому розповсюдженні ручної праці, багатоукладності економіки.Багатоукладність економіки означає існування при даній економічній системі різних форм господарювання. Зберігаються у ряді країн натурально-общинні форми, що засновані на общиному колективному веденні господарства та натуральних формах розподілу виробленого продукту.Велике значення має дрібнотоварне виробництво. Воно засноване на приватній власності на виробничі ресурси та особистій праці їх власника. В країнах з традиційною системою дрібне товарне виробництво представлене багаточисленними селянськими та ремесничими господарствами, які домінують в економіці.Змішана економіка – це така економічна система, в якій регулювання економічних процесів здійснюється як ринком, так і державою, без переважання одного з них.Змішані (поліформічні) системи: суспільне буття розвивається за об»єктивними законами. Економічні системи сучасних країн не тільки співіснують, а й взаємодіють, зближуються. І це характерно як для продуктивних сил, так і для виробничих відносин. Врешті-решт це призводить до конвергенції, тобто посилення схожості й навіть спільності економічних систем. Так утворюються змішані системи — новий тип суспільного устрою.Економічна система змішаного типу зберегає риси, що належать вільному ринку: приватна власність, вільне підприємництво, особистий інтерес, функціонування ринкового координуючого механізму.Разом з тим з’являються нові властивості економічного співробітництва людей. Вони пов’язані зі змінами в конкуренції та новою економічною ролю держави.В змішаній економічній системі домінує недосконала конкуренція. Вона може бути подана одним з тьох видів:Монополістична конкуренція – незалежні один від одного продавці пропонують подібні товари, тобто вони задовольняють одну й туж потребу, намагаючись надати їм особливі якості.Олігополістична конкуренція – декілька великих підприємств забезпечують основне виробництво товарів.Чиста монополія – товар пропонується одним продавцемЕкономічна діяльність держави розширює свої економічні функції, активно здійснює регулювання економічних процесів.Основні причини нової ролі держави в економіці:Ринок потребує захист від дії сил, що викликають обмеження або фактичне усунення конкуренції. В той же час наявність конкуренції – необхідна умова нормальної роботи ринкового механізму по розподілу ресурсів, товарів.В економіці виникли коливання ділової активності, коливання загального рівня цін, безробіття та ін. Ринок виявився не взмозі відрегулювати ці проблеми. Державне регулювання стало активним доповнуючим елементом ринкового саморегулювання.Змішані системи як новий тип суспільного устрою мають такі загальні риси:1. Переплетіння, взаємопроникнення і взаємодоповнення колективного, приватного і державного господарств, а також взаємний перехід одного типу господарства в інший. Саме тому змішане суспільство називають ще поліформічним.Багатоукладність і взаємопроникнення економік різних типів зумовлене економічною і соціальною доцільністю за умов об’єктивного процесу розвитку економіки, для якої характерно, з одного боку, зростання усуспільнення господарства і піднесення на цій основі економічної ролі держави, а з іншого — зростання ролі економічного відособлення, що зумовлює все більш широке використання ринкових відносин.2. Соціальна орієнтація економіки, підвищення на її основі життєвого рівня людей. Досягти цього можна лише на основі зростання регулюючої ролі держави, яка має, з одного боку, втручатись в економіку там, де ринок не може реалізувати певні потреби суспільства: захист недієздатних верств населення, розвиток охорони навколишнього середовища і обороноздатності країни, держава має регулювати економічні та соціальні процеси. А з іншого боку, діяльність певних господарських структур може бути ефективною лише за умов ринкового саморегулювання. В такому випадку держава не повинна втручатися в їхню діяльність. Отже, для поліформічного суспільства характерно поєднання саморегулювання і регулювання економіки.3. Демократична форма управління спроможні забезпечити економічні, політичні та духовні гарантії для найбільш повної реалізації потенцій кожної людини. Лише на цьому шляху може сформуватися громадянське суспільство, у якому домінує соціальна злагода.


Висновок

Економічна
система характеризується різними сферами функціонування, рівнями господарювання
її суб’єктів. Сучасна економічна система є не сукупністю індивідуальних
господарств одного рівня, а складною субординованою системою трьох рівнів, що
взаємодіють. Розвиненість, взаємодія та взаємодоповнення економічних рівнів є
запорукою стійкості, динамічності та ефективної результативності системи.
Здатність комплексно, адекватно і своєчасно реагувати на зміни навколишнього
середовища свідчить про мобільність економічної системи.

Основою
ринкової економіки є пріоритетний розвиток в умовах багатоманіття форм
власності різновидів приватної власності. Вона реалізується через найбільш
повну взаємопов’язану систему економічних прав, визначених відомими західними
економістами ще на початку 60-х років нашого століття: право володіння, тобто
право виключного фізичного контролю над благами; право користування, тобто
право застосування корисних властивостей благ для себе; право управління, тобто
право вирішувати, хто і як буде забезпечувати використання благ; право на
доход, тобто право володіння результатами від використання благ; право
суверена, тобто право на відчуження, споживання, зміну або знищення блага;
право на безпеку, тобто право на захист від експропріації благ і від шкоди з
боку зовнішнього середовища; право на передачу благ у спадок; право на
безстроковість володіння благом; заборона на використання способом, що наносить
шкоду зовнішньому середовищу; право на відповідальність у вигляді стягнення,
тобто можливість стягнення блага на сплату боргу; право на залишковий характер,
тобто право на існування процедур та інституцій, що забезпечують поновлення
порушених повноважень.

Скачать реферат

Метки:
Автор: 

Опубликовать комментарий