Аналіз діяльності ТОВ ДП "Посад"

Дата: 15.05.2014

		

Аналіз діяльності ТОВ ДП «Посад»

1 Загальна характеристика
ТОВ ДП “Посад”

Харківське
товариство з обмеженою відповідальністю «Посад» було створено у травні 2002
року. Дане товариство є юридичною особою за законодавством на території
України.

Товариство має
самостійний баланс, відособлене майно, може від свого імені укладати угоди
(договори), здобувати майнові права, нести обов’язки, бути позивачем і
відповідачем у суді, третейському суді, арбітражному суді.

Товариство
володіє повною господарською самостійністю, може відкривати розрахунковий та
інші рахунки в банках, мати печатку зі своїм найменуванням, штампи, товарний
знак, емблему.

Метою діяльності
товариства є одержання доходу і задоволення потреб населення, організацій,
підприємств у виробленій продукції, наданих послуг, сприяння науково-технічному
прогресу

Предметом
діяльності товариства є: підготовчі роботи, земельні роботи, улаштування основ
і будівництво фундаментів, зведення несучих конструкцій і конструкцій будинків,
що обгороджують, і споруджень; проектування, будівництво, реконструкція,
технічне переозброєння, ремонт і експлуатація різних об’єктів виробничого,
соціального і культурно-побутового призначення; будівельні і
ремонтно-будівельні, реставраційні й оформлювальні роботи; загально-будівельні
роботи, цегельна кладка; роботи з благоустрою території; роботи з захисту
конструкцій; роботи з обробки конструкцій і устаткування; — роботи з
улаштування зовнішніх мереж і устаткування, роботи з улаштування внутрішніх
інженерних мереж; виробництво продукції виробничо-технічного призначення, у
тому числі засобів виробництва; виробництво товарів народного споживання, у
тому числі побутового; організація і проведення оптової, роздрібної і
комісійної торгівлі промисловими і продовольчими товарами як власного
виробництва, так і включаючи торгівлю будь-якою продукцією, виготовленою іншими
підприємствами, малими підприємствами, підприємцями, а також товарами,
прийнятими і придбаними від громадян і фізичних осіб, створення власної
торгової мережі (магазини, салони, ларьки, лоткова торгівля, пересувні
автокрамниці і т.д.) з реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, у тому
числі лікеро-горілчаних і тютюнових виробів, створення точок суспільного
харчування, пунктів прокату та інших підприємств комунального і побутового
обслуговування, складських та інших приміщень господарського призначення; торгово-закупівельна
і торгово-посередницька діяльність, комерційне посередництво, інноваційна
діяльність; організація перевезень зовнішньоторговельних і транзитних вантажів
автомобілями, залізничним і водяним транспортом у прямих і змішаних
сполученнях, здійснення операцій з експорту й імпорту автотранспорту та
організації сервісу з його обслуговування; виробництво продуктів харчування для
населення й організацій споживання; виробництво хлібобулочних і кондитерських
виробів; торгівля нафтопродуктами; брокерська діяльність, організація брокерських
і дилерських контор; здійснення видавничої діяльності, у тому числі копіювання
і розмноження; організація, виконання і впровадження науково-дослідних, проектно-конструкторських,
дизайнерських робіт, спрямованих на створення нової техніки, товарів народного
споживання і виробничого господарського призначення в галузі електроніки,
механіки, електротехніки, матеріалознавства, інформатики, енергетики, медицини;
науково-виробничі і упроваджувальні роботи; інформаційно-обчислювальні роботи; створення
мережі автозаправних станцій, а також авторемонтних, велоремонтних та інших по
профілю майстерень для обслуговування і ремонту транспортних засобів; проведення
художньо-оформлювальних робіт, дизайнерських розробок; відкриття спортивних
клубів по інтересах; проведенню робіт зі створення, поширення реклами і прокату
аудіо -, відео -, теле- і кіно продукції відповідно до чинного законодавства; фотороботи;
купівля, продаж і обмін відео -, аудіо -, друкованої продукції; здійснення
збереження вантажів і організація передпродажного сервісу; організація
консультативної допомоги підприємствам, організаціям і громадянам, упровадження
нових методів інтенсивного навчання, створення навчальних програм і методичних
рекомендацій, підвищення кваліфікації кадрів, пошук ділових партнерів; організація
і проведення оздоровчих заходів, наукових з’їздів, конференцій, симпозіумів,
семінарів, шкіл, курсів, стажувань, виставок, виставок-продаж; надання
маркетингових послуг; придбання, оренда, ремонт, здача в оренду і продаж
будинків, споруджень, земельних ділянок, а також устаткування та іншого майна,
у тому числі засобів виробництва; переклад письмової й усної
нормативно-довідкової, науково-технічної і художньої літератури; організація
курсів по навчанню іноземним мовам; надання побутових послуг населенню; організація
медичного обслуговування населення, підприємств і організацій; виробництво і реалізація
медикаментів і хімічних речовин; створення й експлуатація косметичних
лікувальних кабінетів, центрів, перукарень; окремими видами діяльності, перелік
яких визначається законодавчими актами України, товариство може займатися тільки
на підставі спеціальних дозволів (ліцензій) [1]

Товариство самостійно
здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства
України.

Товариство
здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до предмета діяльності
товариства.

Валютний виторг
зараховується на валютний рахунок товариства і використовується ним відповідно
до валютного законодавства України.

Товариство має
право одержувати кредити від своїх закордонних партнерів. При цьому валюта зараховується
на баланс товариства і використовується ним самостійно.

Відповідно до
чинного законодавства товариство може мати права, що відповідають цілям за
діяльністю, передбаченим в Установчому Договорі і Статуті, нести зв’язані з
цією діяльністю обов’язки.

Товариство може
бути обмежене в правах лише у випадках і в порядку, передбачених у законодавчих
актах.

Товариство має
право створювати на території України і за її межами дочірні підприємства, а
також філії і представництва.

Товариство несе
майнову відповідальність за своїми обов’язками тільки в межах свого майна і не
несе відповідальність своїх учасників. Учасник товариства несе відповідальність
у межах суми його внеску.

Відповідно до
чинного законодавства товариства має право наймати і звільняти працівників на
умовах, передбачених КЗОП України і на інших умовах, установлених
законодавством, самостійно установлювати форми, системи і розміри оплати праці
й інші види доходів осіб, що працюють за наймом.

Товариство платить
податки і платежі в бюджет і в інші фонди відповідно до чинного законодавства.

Товариство
самостійне планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з
попиту на вироблену продукцію, роботи, послуги і з необхідності забезпечення
виробничого і соціального розвитку товариства, підвищення доходів. Основу
планів складають договори, укладені зі споживачами продукції, робіт і постачальниками
матеріально-технічних ресурсів.

Товариство
самостійно здійснює матеріальне забезпечення власного виробництва через систему
прямих угод або через товарні біржі та інші посередницькі організації, як по
безготівковому розрахунку, так і за готівку.

Товариство
реалізує свою продукцію за цінами, тарифами, що встановлюються самостійно, або
на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України, за
фіксованими чи регульованими цінами.

Органами
управління і контролю товариства є збори Учасників і дирекція товариства.

Збори Учасників є
вищим органом товариства і формується з числа учасників чи призначених ними
представників. Збори учасників товариства обирають голову товариства. Збори
учасників скликаються не рідше двох разів на рік.

Виконавчим
органом товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю є
дирекція. Роботою дирекції керує директор, що обирається зборами учасників.

Контроль за
діяльністю директора товариства здійснюється ревізійною комісією товариства,
яка обирається зборами учасників з їхнього числа [2].

Учасники
товариства мають ряд прав і обов’язків, які зазначені в статуті.

Частка учасника в
статутному фонді розглядається як частина в праві на майно, а не як частина
майна.

Призначення,
розміри утворених фондів і порядок їхньої витрати визначається Зборами
Учасників. Резервний фонд створюється в розмірі не менше 25% від Статутного
фонду шляхом відрахування 5% прибутку до досягнення зазначеного розміру.

Діяльність товариства
припиняється: на підставі рішення зборів учасників товариства; при зменшенні
кількості Учасників менше двох чоловік; на підставі рішення суду чи
арбітражного суду.

Наявні в
товариства кошти, включаючи виторг від розпродажу його майна, після розрахунків
з бюджетом, працівниками, власниками облігацій і кредиторами розподіляється між
учасниками пропорційно їхнім часткам у статутному фонді в місячний термін після
закінчення ліквідації. Ліквідація товариства вважається закінченою, а
товариство припиняє свою діяльність з моменту внесення запису про це до
державного реєстру.

2 Аналіз
основних показників діяльності

Вартість основних
засобів підприємства зросла на 9405 грн. або на 46,43%.

Найбільший вплив
мало зростання вартості обладнання на 3440 грн., що явилось наслідком зростання
обсягів виробництва, та зростання вартості інформаційних систем на 3382 грн.,
оскільки підприємство придбало комп’ютер.

Таблиця 1 — Склад
основних фондів ТОВ ДП „Посад” по групах

Основні
фонди
2005
р.
2006
р.
2007
р.
Відхилення,
+,-
Темп
зросту, %
грн. у
% до підсумку
грн. у
% до підсумку
грн. у
% до підсумку
будівлі
та споруди
1360 7,03 1520 7,5 1420 4,8 — 100 93,42
обладнання 3600 18,60 2300 11,4 5740 19,4 3440 249,57
передаючі
пристрої
32 0,17 82 0,4 75 0,3 — 7 91,46
транспортні
засоби
11590 59,90 12960 64,0 13850 46,7 890 106,87
прилади
та інструменти
1300 6,72 1200 5,9 3000 10,1 1800 250,00
інформаційні
системи
1468 7,59 2196 10,8 5578 18,8 3382 254,02
всього
основних засобів
19350 100 20258 100,0 29663 100,0 9405 146,43

У структурі
найбільша питома вага належить транспортним засобам від 47% до 64%, що
відповідає специфіці діяльності. Структуру ілюструє діаграма, надана на рисунку
1.

Аналіз діяльності ТОВ ДП «Посад»

Рисунок 1 –
Структура основних засобів, %

Надамо характеристики
складу оборотних активів

Таблиця 2 – Склад
оборотних активів

Оборотні
активи
2005
р.
2006
р.
2007
р.
Відхилення,
+,-
Темп
зросту, %
грн. у
% до підсумку
грн. у
% до підсумку
грн. у
% до підсумку
виробничі
запаси
1739 6,20 3055 7,3 3350 8,4 295 109,65
МШП 841 3,00 1046 2,5 1396 3,5 350 133,41
незавершене
виробництво
1458 5,20 1507 3,6 1954 4,9 448 129,70
витрати
майбутніх періодів
561 2,00 837 2 1197 3 359 142,94
готова
продукція
1150 4,10 1507 3,6 877 2,2 — 629 58,23
товари 56 0,20 167 0,4 239 0,6 72 142,94
дебіторська
заборгованість
17331 61,80 28044 67 22735 57 — 5309 81,07
грошові
кошти
4908 17,5 5692 13,6 8137 20,4 2444 142,94

всього
оборотних

 фондів

28044 100 41856 100 39886 100 — 1970 95,29

У 2007 році
спостерігається зниження величини оборотних активів на 1970 грн. або на 4,71%,
це було наслідком зменшення дебіторської заборгованості на 5309 грн.,
позитивною тенденцією у роботі ТОВ ДП є факт зростання грошових коштів.
Структура оборотних фондів різко змінилася. Отже, спостерігається зменшення питомої
ваги дебіторської заборгованості та зростання грошових засобів.

Структуру
ілюструє діаграма, надана на рисунку 2.

Аналіз діяльності ТОВ ДП «Посад»

Рисунок 2 –
Структура оборотних активів, %

На рисунку 3 наведено динаміку усіх показників балансу.

Аналіз діяльності ТОВ ДП «Посад»

Рисунок 3 –
Динаміка основних показників діяльності ТОВ ДП „Посад”

Варто відмітити,
що за останні 4 роки спостерігається стійка тенденція до зростання власного
капіталу. Тільки у 2004 році ( у порівнянні з 2003 роком) було зафіксовано
зниження величини власного капіталу з 40854,3 грн. до 39544,7 грн. ( зменшення
на 1309,6 грн.).

Кожного року
власний капітал підвищувався на: 1603,9 грн. – в 2005 році ( у порівнянні з
2004 р.), на 6151,04 грн. у 2006 році ( у порівнянні з 2005р.), та на 9402,49
грн. у 2007 році ( у порівнянні з 2006 роком).

Аналізуючи
абсолютне відхилення власного капіталу від базового 2003року, слід зазначити,
що найбільшого зростання сума власного капіталу набула у у 2007 році – на
15847,8 грн., що є наслідком зростання обсягів діяльності підприємства., цей
факт підтверджує значення показника відносного відхилення, або темпу приросту,
його максимальне значення також належить 2007 року 38,79%.

Таким чином, ТОВ
ДП „Посад” кожного року підвищує масу своїх пасивів, що свідчить про укладання
додаткових будівельних контрактів та розширення будівельних робіт.

Слід
відзначити як позитивне явище в діяльності ТОВ ДП — зниження обсягів
незавершеного будівництва у 2005 та 2006 роках, обсяг якого у 2007 р. становив
19588,3 грн.

У таблиці 3 та на
рисунку 4 наведено інформацію про показники діяльності ТОВ ДП “Посад” за
2003-2007 роки.

Наведена
у таблиці 3 динаміка основних показників діяльності ТОВ ДП «Посад» у
2003-2007 р.р. свідчить про те , що за усі ці роки робота підприємства була
прибутковою.

Так,
чистий доход за останні три роки має тенденцію до стабільного зростання і виріс
у 2007 р. на 20,5% проти 2003 року. У ці роки сукупні витрати і витрати на
виконання будівельних контрактів до 2007 р. знижалися у абсолютному і
відносному значення і, як наслідок цього, підприємство одержувало чистий
прибуток. Найбільша сума чистого прибутку була у 2006р. — 4892,3 грн., що
становить до рівня 2003р. — 150,2%. У 2007 р. сукупні витрати зросли на 19,6%,
на виконання будівельних контрактів — на 16,9%. Однак темпи зростання чистого
доходу від реалізації випереджали витрати, що призвело до росту чистого
прибутку у 2007 р. на 14,7% проти рівня 2003 року. Чистий прибуток у 2007 р.
становив 3733,8 грн.

Слід
відзначити як позитивне явище в діяльності ТОВ ДП — зниження обсягів
незавершеного будівництва у 2006 та 2007 роках, обсяг якого у 2007 р. становив
19588,3 грн.

У
динаміці витрат спостерігаються тенденції, які відповідають характеру
діяльності ТОВ ДП: зростання адміністративних і інших операційних витрат.

Дані
таблиць свідчать про зростання в останні роки оборотного і власного капіталу,
що слід розглядати як наслідок розгортання фронту робіт ТОВ ДП і

Узагальнюючи
результати діяльності ТОВ ДП «Посад» за останні 5 років, можна її
характеризувати як стабільну і прибуткову.

Таблиця 3-
Динаміка основних показників діяльності ТОВ ДП «Посад» у 2003 —
2007 роках
Показник Значення
по роках, грн..
Абсолютне
відхилення до 2003 року, грн..
Відхилення
до попереднього року, грн..
Відносне
значення до 2003 року,%
2003 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007
чистий доход від реалізації БМР 93672,0 54787,8 66420,4 96745,0 112858,0 — 38884,2 — 27251,6 3073,0 19186,0 — 38884,2 11632,6 30324,6 16113,0 100,0 58,5 70,9 103,3 120,5
сукупні витрати 89985,0 50039,9 64885,2 89756,0 107643,0 — 39945,1 — 25099,9 — 229,0 17658,0 — 39945,1 14845,3 24870,9 17887,0 100,0 55,6 72,1 99,7 119,6
витрати на виконання будівельних контрактів 72282,2 32382,9 46919,2 68397,5 84514,2 — 39899,3 — 25363,0 — 3884,7 12232,0 — 39899,3 14536,2 21478,3 16116,7 100,0 44,8 64,9 94,6 116,9
адміністративні витрати 6134,9 4962,9 5386,8 7452,7 9561,9 — 1172,0 — 748,1 1317,8 3427,0 — 1172,0 423,9 2065,9 2109,2 100,0 80,9 87,8 121,5 155,9
інші операційні витрати 11567,9 12694,0 12579,2 13905,8 13566,9 1126,1 1011,3 2337,9 1999,0 1126,1 — 114,8 1326,6 — 338,9 100,0 109,7 108,7 120,2 117,3
чистий прибуток 3256,7 3323,5 1074,7 4892,3 3733,8 66,8 — 2182,0 1635,6 477,1 66,8 — 2248,8 3817,6 — 1158,5 100,0 102,1 33,0 150,2 114,7

незавершене

будівництво

19686,0 20458,8 19973,8 18806,2 19588,3 772,8 287,8 — 879,8 — 97,7 772,8 — 485,0 — 1167,6 782,1 100,0 103,9 101,5 95,5 99,5
залишкова вартість основних засобів 17934,9 16388,0 19350,1 20257,9 29663,0 — 1546,9 1415,2 2323,0 11728,1 — 1546,9 2962,1 907,8 9405,1 100,0 91,4 107,9 113,0 165,4
оборотні активи 31078,4 26342,2 28044,2 41856,4 39886,8 — 4736,2 — 3034,2 10778,0 8808,4 — 4736,2 1702,0 13812,2 — 1969,5 100,0 84,8 90,2 134,7 128,3
власний капітал 40854,3 39544,7 41148,6 47299,6 56702,1 — 1309,6 294,3 6445,3 15847,8 — 1309,6 1603,9 6151,0 9402,5 100,0 96,8 100,7 115,8 138,8
поточні зобов’язання 27845 23802,2 26219,5 33813,74 32436,06 — 4042,8 — 1625,5 5968,7 4591,1 — 4042,8 2417,3 7594,2 — 13-77,7 100,0 85,5 94,2 121,4 116,5

Аналіз діяльності ТОВ ДП «Посад»

Скачать реферат

Метки:
Автор: 

Опубликовать комментарий